CHỈ THỊ CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY VỀ THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP CẤP BÁCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH CPVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG SAU TẾT NGUYÊN ĐÁN TÂN SỬU 2021

Thứ 2, Ngày 2/4/2012